Ree­del, 16. märt­sil, kui Raa­si­ku põ­hi­koo­li lap­sed said tri­mest­ri­tun­nis­tu­sed, oli koo­li­päe­va lõ­pus kauaoo­da­tud spor­di­hoo­ne­le nur­ga­ki­vi ase­ta­mi­ne.

Nur­ga­ki­vi asu­ko­haks va­lis ehi­ta­ja prae­gu­se peauk­se esi­se. Edas­pi­di ehi­ta­tak­se uk­se et­te ga­le­rii, mis ühen­dab koo­li­ma­ja spor­di­hoo­ne­ga.

Möö­du­nud aas­ta lõ­pus ala­nud ehi­tus on graa­fi­kus. Töö al­gas keld­ri­kor­ru­se ra­ja­mi­se­ga, mil­le tar­beks kae­va­ti maas­se sü­gav auk. Keld­ri­kor­ru­se­le tu­le­vad väik­se­mad spor­di­saa­lid, jõu­saal ja riie­tus­ruu­mid. Nüüd­seks on ehi­tus jõud­nud maa pea­le, ku­ju hak­ka­vad võt­ma suu­re võim­la va­he­sei­nad.

Nur­ga­ki­vi pa­ne­ku tse­re­moo­nia­le tu­lid koo­li­pe­re, val­la­vo­li­ko­gu, -va­lit­su­se ning ehi­ta­ja esin­da­jad. Lap­sed esi­ne­sid lau­lude ja tant­su­ga, sel­jas spor­di­rõi­vad, kaa­sas hu­la­rõn­gad ja jalg­pal­lid, saa­li­ho­ki­ke­pid.

Raa­si­ku koo­li di­rek­tor Kad­ri Vii­ra kõ­ne­les, et nur­ga­ki­vi ase­ta­mi­ne on ol­nud lä­bi ae­ga­de täh­tis mo­ment ehi­tu­ses: „Va­nas­ti, kui pol­nud kor­ra­lik­ke pro­jek­te, kut­su­ti kok­ku kõi­ge tar­ge­mad, kes pa­nid nur­ga­ki­vi, mis mää­ras hoo­ne sir­gu­se, kõr­gu­se, ku­ju. Tä­na­päe­val on nur­ga­ki­vi pa­neks pi­gem süm­bool­ne, toob head õn­ne.”

„Päev on eri­li­ne meie koo­li­las­te­le, töö­ta­ja­te­le, lap­se­va­ne­ma­te­le, aga ka ko­gu­kon­na spor­di­hu­vi­lis­te­le. Ole­me vä­ga tä­nu­li­kud nei­le, kes tõst­sid kätt ja olid spor­di­hoo­ne ehi­ta­mi­se­le poolt. Hoo­net on kaua oo­da­tud ja loo­dan, et ko­gu­kon­na kõik ini­me­sed leia­vad sin­na tee,” sõ­nas di­rek­tor.

Kui si­lin­der kin­ni, said esi­me­se­na se­gu pan­na vallavanem And­re Sepp, vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka, di­rek­tor Kad­ri Vii­ra, ehi­tus­fir­ma juht Ülo Ol­der, õpe­ta­ja Tiia Kroon­mäe ning koo­li üks pa­ri­ma­test sport­las­test, 7. klas­si õpi­la­ne May­ro Mett. Se­gu said pan­na si­lind­ri üm­ber ka kõi­ki­de klas­si­de esin­da­jad.