Privaatsuspoliitika

Oluline informatsioon seoses klientide ja koostööpartnerite isikuandmetega

Teavitame, et koostööpartnerite lepinguliste esindajate isikuandmeid kasutame üksnes koostööpartneritega lepingute sõlmimiseks ja nende täitmiseks ning säilitame neid kuni sõlmitud lepingute säilitamistähtaja lõppemiseni.

Juhul kui pöördute meie poole seoses mõne teile huvi pakkuva kinnisvaraobjektiga, siis võime kasutada Teie isikuandmeid Teile pakkumuse tegemiseks ja kinnisvara müügi korral lepingute sõlmimiseks ning lepingute täitmiseks.

Isikuandmed võivad sisaldada teatud juhtudel nime, e-maili,  isikukoodi või sünniaega, telefoninumbrit ja muid sarnaseid andmeid, teatud juhtudel ka aadressi ja ametikohta.

Juhul kui pöördute meie poole seoses päringuga Teile huvipakkuva kinnisvara objekti kohta, säilitame Teie isikuandmeid ühe aasta jooksul pärast esmast kontakti. Juhul kui sõlmite meiega lepingu korteriomandi ostmiseks, säilitame Teie isikuandmeid ühe aasta jooksul pärast korteriomandi garantiiperioodi lõppemist.

Isikuandmeid, mida meie koostööpartnerid või kliendid meile annavad, võidakse jagada ja töödelda nii OÜ Nordlin Ehitus poolt kui nende kolmandate osapoolte poolt, kes osutavad meile teenuseid ja tegutsevad meie nimel ulatuses, mis on vajalik kliendi või koostööpartneriga sõlmitud lepingu täitmiseks. Kui õigusaktidega on sõnaselgelt nõutud, võib Teie isikuandmeid jagada ka pädevate asutustega.

Me ei levita, kasuta, muuda ega edasta  mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui kliendi või koostööpartneriga on vastav kokkulepe või kui sellise info avaldamise vajadus tuleneb kehtivatest õigusaktidest. Me rakendame asjakohaseid meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, juhusliku kaotamise, muutmise, lubamatu avalikustamise või ligipääsu eest.

Juhul, kui saate meie käest pakkumisi, ilma et Te oleksite meile edastanud oma andmeid või infot soovinud, palume sellest teada anda e-posti aadressil info@nordlin.ee 

Milliseid andmeid OÜ Nordlin Ehitus veebilehe kasutajate kohta kogub ning kuidas neid andmeid kasutatakse?

OÜ Nordlin Ehitus soovib teha oma kodulehe selle külastajate jaoks nii kergesti kasutatavaks kui võimalik. Selle jaoks on Nordlinil vaja teada, milliseid lehti erinevad külastajad kasutavad, milliseid brausereid ehk veebilehitsejaid nad kasutavad ja mil moel nad erinevate veebilehtede vahel liiguvad. Andmete kogumiseks ja analüüsiks on kasutusel tarkvara “Google Analytics” , mille poolt kogutava informatsiooni ja analüüsivõimaluste kohta leiate täpsema info sellelt aadressilt.

Kui soovite, et teie külastuse andmeid ei kasutataks selliseks analüüsiks, on teil võimalik oma brauserit täiendada vastava lisarakendusega, mille leiate siit.

Küpsised (ingl. cookies) on informatsioon, mille brauser säilitab kasutaja seadmes ja nende eesmärk on säilitada kasutaja isiklikke eelistusi (valitud keel, kasutajatunnus jms). Küpsiste kasutamist on kasutajal võimalik oma brauseris keelata, kuid see võib vähendada kodulehe kasutusmugavust. Küpsiste eluiga kasutaja seadmes on lühike. Üldjuhul on see väiksem kui üks kuu. Kui soovite küpsised keelata või kustutada, saate abi oma brauseri kasutusjuhendist. Kasutajate külastuste andmed on anonüümsed ning ligipääsu neile omab ainult kitsas ring Nordlini töötajaid.

Serverid, mis majutavad meie kodulehte, salvestavad päringute kohta andmeid, mida kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel tagamaks kodulehe nõuetele vastav toimimine ning vajadusel ka toimunud tõrgete põhjus(t)e leidmiseks. Ligipääsu neile andmetele omavad Nordlini IT töötajad ja serveri majutusteenust pakkuva ettevõtte tehnilised töötajad.

Kui teil on ettepanekuid või küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke palun ühendust:info@nordlin.ee Kui te arvate, et teie privaatsusõigusi on rikutud, võite te esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile. Kui teie alaline elukoht on mõnes muus EL. liikmesriigis, leiate vastava asutuse kontaktinfo sellelt aadressilt